DELEGAT(A)-ÓW 'SPOSÓB NA BOKS'

Przedstawiliśmy wcześniej materiał o sytuacji w kadrze >>>, a teraz prezentujemy list otwarty na odbywający się raz do roku Kongres PZB, gdzie delegaci z wszystkich okręgów mają możliwość wpływu na rozwój boksu, ale wtedy - jak się okazało, najlepiej głosować przeciw projektom dającym szanse na nowe środki, najlepiej przez nie podejmowanie decyzji, ale jeśli już jakieś podjąć, to takie, które mają na celu usuwaniem ze stanowisk, wzmóc przepychanki polityczne, by na koniec zrzucić wszystko na karb skostniałego PZB. Kupa (róbmy) mości-panowie. Przecież to, co zaproponuje jeden, nie może być dobre i wszyscy zgodnie muszą to odrzucić, bo w innym razie należałoby się przyłożyć, a w konsekwencji być rozliczonym za powierzone zadania. Niestety lęk działaczy nie przekłada sie na sukcesy pięściarzy, bo ich sama odwaga w ringu nie wystarczy - potrzeba czegoś więcej i to własnie starał się zapoczątkować Arkadiusz Szwedowicz.

List otwarty skierowany jest do wszystkich trenerów i działaczy w okręgach.

Witam,

Szwedowicz Arkadiusz, okręg zachodniopomorski, mandat nr.55 delegata na kongres PZB 2015.

W sobotę (04.07.2015) w Warszawie odbywał się kongres Polskiego Związku Bokserskiego na którym, jak to jest w zwyczaju, Zarząd PZB był obecny na sali w roli widza. W ten jeden dzień w roku cała władza przechodzi w ręce delegatów i to oni decydują o losie polskiego boksu. Jako okręg zachodniopomorski jesteśmy liderem rankingu prowadzonego przez Wydział Sportowy PZB i miejsce to zajmujemy dzięki ciężkiej pracy trenerów i zawodników naszego okręgu. Bycie liderem to nie tylko zaszczyt, ale także i obowiązek. Obowiązek przekazywania w Polskę naszego doświadczenia i wiedzy zdobytej w trakcie pracy. Dlatego też jechaliśmy na ten kongres pełni wiary i nadziei, że będzie okazja porozmawiać o tym jak poprawić byt zawodników, trenerów, jak przygotować się do nadchodzących zmian. Chcieliśmy przedstawić projekt, który pozwalałby na pozyskiwanie dodatkowych środków z MSiT oraz innych pozarządowych organizacji udzielających wsparcia finansowego w ramach dotacji unijnych. Niestety delegaci Kongresu nie chcieli nas wysłuchać. Z 44 obecnych delegatów za wysłuchaniem naszej propozycji było 6 delegatów, w tym 3 z okręgu zachodniopomorskiego i dwóch ze świętokrzyskiego oraz jeden, którego nie jestem w stanie określić – reszta była przeciw. 

W takim razie proszę nie mieć więcej pretensji do Zarządu PZB, że PZB coś zabrał, czegoś nie dał, czegoś nie zrobił – proszę mieć pretensje tylko do swoich delegatów. My przyjechaliśmy na kongres rozmawiać o boksie, a nie bronić zarządu czy go odwoływać. 

W kilku słowach powiem, że program zakładał budowę struktury ośrodków zdolnych do absorpcji środków unijnych oraz środków z dodatkowych konkursów ogłaszanych przez MSiT – w których ze względu na brak struktury, dziś nie jesteśmy w stanie z nich korzystać (wiem bo jeden napisałem i został złożony w 2013 roku ale upadł; dowiedziałem się nie dawno, że upadł bo nie mamy struktury gotowej do realizacji takich projektów). 

Znalazłyby się pieniądze dla seniorów i seniorek na zatrzymanie ich przy boksie, znalazłyby się pieniądze na doszkalanie zawodników i trenerów - najwięcej skorzystałby na tym mniejsze ośrodki. Byłaby szansa na zwiększenie naborów do grup początkujących. Na pewno znalazły by się pieniądze na sprzęt i unowocześnianie procesów szkolenia. 

Niestety nikt nie chciał mnie wysłuchać – trudno poczekam do następnego walnego w 2016 roku – może będę miał więcej szczęścia. Najbardziej boli stracony czas, bo minie aż 15 miesięcy. Tylko może się okazać – że na wiele rzeczy będzie już za późno. Na sam koniec jeszcze raz powtórzę – nie ma prawa nikt mieć pretensji do Zarządu bo to nie Zarząd podjął tą decyzję, ale obecni na sali delegaci.

Przedstawiam program którego nie chciano nawet wysłuchać na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

PROJEKT OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU SZKOLENIA MŁODZIEŻY W  BOKSIE OLIMPIJSKIM 

SPIS TREŚCI 

1. Cel projektu 

2. Zadania projektu 

3. Struktura projektu

4. Makroregiony 

5. Ośrodek Makroregionalny 

6. Warunki uzyskania miana Makroregionu 

7. Geografia projektu 

8. Makroregiony szkolenia kobiet

9. Postanowienia końcowe 

 

1. Cel projektu 

Program OSSM w boksie olimpijskim jest elementem budowy nowoczesnej struktury szkolenia młodzieży w oparciu o Strategię Rozwoju Boksu Olimpijskiego na lata 2014-2020 przyjętej przez kongres w 2014 r. Celem projektu jest zapewnienie podstawowego szkolenia uzdolnionej sportowo młodzieży  w ramach szkolenia centralnego na terenie całego kraju. Program ten stanowi uzupełnienie szkolenia w ramach Młodzieżowych Kadr Narodowych i stanowi jego integralną część.  

2. Zadania projektu. 

a) budowa struktury szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo pod kątem przydatności zawodników do szkolenia w ramach ścisłej Kadry Narodowej 

b) selekcja zawodników na wstępnym etapie kariery sportowej pod kątem szkolenia indywidualnego w ramach Kadry Narodowej

c) budowa programów szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem zmiany kategorii wiekowych (styczeń 2017) 

d) budowa struktury ośrodków pod kątem korzystania z dodatkowych konkursów ogłaszanych przez MSiT oraz inne stowarzyszenia i  organizacje po za rządowe 

e) monitoring aktualnej sytuacji w poszczególnych makroregionach pod kątem ilości zawodników, ich potrzeb i wymagań. 

f) zacieśnianie współpracy poszczególnych OZB 

3. Struktura projektu. 

Projekt zakłada docelowo utworzenie 8 ośrodków makroregionalnych w całej Polsce w oparciu o wyniki rywalizacji dzieci i młodzieży (punktacja ministerialna). Ośrodkiem makroregionalnym będzie zarządzał trener koordynator bezpośrednio podległy trenerowi Młodzieżowej Kadry Narodowej stając się jednocześnie jego asystentem.  

4. Makroregiony  

Ośrodek makroregionalny będzie obejmował swym obszarem co najmniej dwa okręgi, jednak ilość okręgów przynależnych do OSSM będzie uzależniona od ilości zawodników bezpośrednio w nim szkolonych. 

a) Zasada wyłonienia makroregionów 

- makroregiony zostają powołane w oparciu o wyniki zawodników liczone w punktacji rywalizacji dzieci i młodzieży prowadzonej przez wydział sportowy Polskiego Związku Bokserskiego.  Do punktacji zaliczane będą wyniki: MP Juniorów i Juniorek, MP Kadetów i Kadetek (tylko te grupy wiekowe będą tam szkolone w ramach projektu) 

b) Zasada wyłaniania uczestników projektu 

- ilość zawodników otrzymujących nominacje z danego okręgu jest wyznaczana przez obliczony współczynnik. Współczynnik ten uzyskuje się w następujący sposób: 

- sumuje się wszystkie punktu zdobyte przez zawodników i zawodniczki z danego okręgu w danym roku kalendarzowym. 

- sumuje się ilość punktów zdobytych przez wszystkie okręgi 

- dzielimy sumę punktów okręgów przez ilość zdobytych przez dany okręg 

Otrzymany współczynnik będzie podstawą do ustalenia ilości miejsc dla danego okręgu z całej puli miejsc w ramach projektu. 

Ilość miejsc w projekcie uzależniona będzie od wysokości pozyskanych środków z dotacji z MSiT. 

c) zadania makroregionów

- makroregiony prowadzą szkolenie zawodników w oparciu o założenia programowe wyznaczone przez trenerów Młodzieżowej Kadry Narodowej

- koordynują współpracę szkoleniową między klubami zrzeszonymi w przynależnych im terytorialne okręgach po przez:

 - organizowanie zawodów 

- organizowanie obowiązkowo raz miesiącu dnia sparingowego dla zawodników makroregionu 

 - realizację zadań zleconych przez wydział wyszkolenia PZB 

 - wyłanianie kadry makroregionu 

 - wszelkie działania poprawiające jakość szkolenia 

- zarządzają strukturą wewnętrzną tworzoną dla potrzeb poszczególnych zadań w ramach projektów dofinansowywanych z MSiT lub innych stowarzyszeń i organizacji poza rządowych udzielających wsparcia finansowego.  

5. Ośrodek Makroregionalny. 

a) Ośrodek makroregionu tworzony jest w okręgu posiadającym największą ilość punktów zdobytych w cyklu dwu letnim. Miejsce utworzenia takiego ośrodka wskazywane jest przez zarząd danego okręgu pod warunkiem ,że spełnia on wymagania dla takiego ośrodka stawiane przez projekt. 

b) Ośrodkiem kieruje trener koordynator ,który może zostać rekomendowany przez zarząd miejscowego OZB lecz ostateczna decyzja należy do trenera Młodzieżowej Kadry Narodowej. Podlega on bezpośrednio trenerowi Kadry Narodowej stając się jego asystentem. 

c) Trener koordynator ośrodka ma obowiązek współpracować z trenerami kadr wojewódzkich okręgów przynależnych terytorialnie do danego ośrodka.  

d) Trener koordynator w pierwszej kolejności realizuje program opracowany przez trenera Kadry Narodowej w dalszej kolejności program szkolenia opracowany w ramach współpracy między okręgami. 

e) Trener koordynator ma prawo samodzielnie nawiązywać współpracę międzynarodową z równorzędnymi ośrodkami w innych państwach. 

6. Warunki uzyskania miana OSSM Makroregionu 

Ośrodek Makroregionalny powinien posiadać:

- dogodny dojazd ( węzły komunikacyjne PKP,PKS ) 

- dostęp do w pełni wyposażonej sali treningowej w szczególności do ćwiczeń technik bokserskich ( w tym ring jako warunek konieczny ) 

- dostęp do zaplecza socjalnego :

  - hotel 

  - stołówka 

- miejscowa kadra trenerska gwarantująca zaplecze kadrowe dla trenera koordynatora 

- dostęp do gabinetów odnowy biologicznej 

7. Geografia projektu 

Z punktacji prowadzonej przez wydział sportowy za lata 2012 – 2014 punktacja okręgów wygląda następująco: 

- 1217 punktów -- zachodniopomorskie 

- 1051 punktów -- kujawsko pomorskie 

- 1032 punktów -- śląskie 

- 1027 punktów -- wielkopolskie 

- 812 punktów -- podlaskie 

- 780 punktów -- mazowieckie 

- 669 punkty -- pomorskie

- 653 punkty -- świętokrzyskie  

- 627 punkty -- dolnośląskie  

- 464 punkty -- lubelskie 

- 410 punkty -- małopolskie 

- 385 punkty -- warmińsko – mazurskie 

- 251 punkty -- podkarpackie 

- 234 punkty -- łódzkie 

- 150 punkty -- lubuskie   

Z punktacji wynika, iż cztery okręgi wybijają się na liderów w kategoriach młodzieżowych i są naturalnymi kandydatami do wyłonienia na ich terenie pierwszych OSSM. Jednak ponieważ położenie geograficzne jest ważne z powodów logistycznych przemieszczania się zawodników makroregiony trzeba będzie pogrupować tak by w każdym z nich była mniej więcej taka sama liczba zawodników. 

8. Makroregiony szkolenia kobiet  

W założeniach projektu powstaną dwa makroregiony szkolenia kobiet wyłonione na podstawie rekomendacji trenera Młodzieżowej Kadry Narodowej Kobiet w porozumieniu z wydziałem wyszkolenia PZB.

W ciągu realizacji projektu dopuszcza się zwiększenie ilości ośrodków makroregionalnych szkolenia kobiet do 4. Jednak będzie to uzależnione od ilości  zawodniczek uczestniczących w imprezach centralnych.  

9.Postanowienia końcowe  

Projekt OSSM w boksie olimpijskim jest elementem przyjętej strategii rozwoju boksu olimpijskiego na lata 2014-2020. Częścią integralną projektu będą regulaminy:

- regulamin makroregionalnego OSSM 

- powoływania trenera koordynatora makroregionu

- regulamin uczestników projektu

- regulamin dyscyplinarny 

Regulaminy zostaną opracowane przez koordynatora ds. wdrożenia projektu do akceptacji wydziału sportowego i wydziału wyszkolenia zarządu PZB

Termin rozpoczęcia wdrożenia ustala się na datę 01.01.2016 z dwu letnim okresem przejściowym na osiągnięcie założonych celów i zadań.

Dodaj do:    Dodaj do Facebook.com Dodaj do Google+ Dodaj do Twitter.com Translate to English

KOMENTARZE CZYTELNIKÓW
 Autor komentarza: bokspoznan
Data: 07-07-2015 14:23:37 
Bardzo ciekawy projekt - bardzo spójny. Będzie jednak musiał poczekać na zmianę pokoleniową, bo zmiany personalne nic nie dadzą. Podejrzewam, że 3/4 delegatów nic z tego nie rozumiało i zwyczajnie tak ja na co dzień boją się komputera, tak boją się, że staną się niepotrzebni... Dodałbym do tego jedną rzecz - Każdy największy ośrodek miejski w Polsce ma AWF i uniwersytety. Jeżeli nie wciągnie się do współpracy ludzi nauki, z ogromną wiedzą z zakresu fizjologii, dietetyki, psychologii itd., to samo zorganizowanie części sportowej i finansowej nic nie da.
 Autor komentarza: leszekd
Data: 07-07-2015 14:55:45 
bokspoznan - projekt z AWF-em zrobili już w Katowicach, więc widać że można - chociaż już były komentarze po co inwestować w stary klub? http://www.bokser.org/content/2015/06/24/161557/index.jsp
Tu nie chodzi o to że boja się komputera, wystarczy poszukać w swoim otoczeniu i znajdzie się jakiś młody, który komputera się nie boi -np. tak jak kiedyś znalazł się Zbyszek, który mnie zaraził boksem i tak zostałem, więc jak widać można. Co do delegatów nie można napisać, że nie zrozumieli, bo zwyczajnie projekt nie wszedł w program obrad. Wyraźnie napisał Szwedowicz, ze nie chciano wysłuchać projektu. Tu chodzi po prostu o zwykły lęk przed zmianą. To nic dziwnego, ale dziwi fakt, że tylko 10 procent z walecznego środowiska podjęło rękawicę i odważyło się zagłosować na choćby odczytanie projektu.
Lęk nie jest czymś złym, ale ugięcie się przed nim to już obraza męskości, żeby nie powiedzieć niedojrzałość lub wypalenie.
 Autor komentarza: bokspoznan
Data: 07-07-2015 15:21:24 
Widać wszystko musi przyjść oddolnie. Prężne kluby zarządzane przez młodych ludzi opanują stopniowo OZB i z automatu wprowadzą nowe twarze do PZB... Odnośnie wyborów w OZB mam też własne zdanie co do ich przebiegu i informowania wszystkich uprawnionych...
 Autor komentarza: pigwus1
Data: 07-07-2015 19:19:42 
Pokolenie PRL umrze to może coś się ruszy.
Narazie trzeba czekać, na rozwój wydarzeń.
 Autor komentarza: lutonadam
Data: 08-07-2015 13:22:45 
Przeczytalem projekt.Jest "wzruszajacy" .Pan Arkadiusz Szwedowicz naiwnie zdziwiony ze wiekszośc ,duża wiekszośc nie zaakceptowala jego strategi i że nikt nie chcial go wysluchać!A jak może byc inaczej kiedy na czele tych"wzburzonych" i nieakceptujących zadnych zmian stoja nowak i gorski.No i tak sobie zyjcie ...
 Autor komentarza: SzwedowiczSenior
Data: 08-07-2015 14:47:55 
Lutonadam.

Tak ma Pan rację ,że byłem naiwnie zdziwiony ale nie tym ,że większość nie zaakceptowała mojej strategii tylko ,że nie chciała jej w ogóle wysłuchać. Przede wszystkim to nie jest moja strategia tylko projekt w ramach strategii przyjętej przez kongres w zeszłym roku. Powstała ona w wyniku konsultacji z trenerami z całej Polski także po spotkaniach jakie odbywały się na każdych zawodach centralnych. Po prezentacji miała być dyskusja i dopiero wtedy być może przyjęcie tego projektu. Jeżeli chodzi o Pana Nowaka i Górskiego to tak jak pisałem , w tym dniu byli oni widzami bez prawa głosu stanowiącego. Mogli się tylko biernie przyglądać temu co uchwala kongres ( pozostał im tylko głos doradczy ). Dlatego była szansa by przy współpracy całości zgromadzonych delegatów rozpocząć budowę i przygotowania zawodników do olimpiady w Tokio. Jeżeli "wzruszył" się Pan czytając ten projekt to jestem lekko zaskoczony bo nie wiem czym tam się można wzruszyć, no ale każdy ma swój poziom emocji i nie mnie o tym dyskutować.
W styczniu 2017 roku w świetle obecnych przepisów najprawdopodobniej znikną kadry młodzików, a nasi kadeci nie będą mieli co szukać w rywalizacji międzynarodowej ze względu na bardzo małe doświadczenie startowe. Budowa struktur szkolenia to jest główne wyzwanie z jakim przyjdzie się zmierzyć nowemu zarządowi w przyszłym roku.
 Autor komentarza: lutonadam
Data: 10-07-2015 23:38:04 
Panie Szwedowicz: czy delegaci ustosunkowali się do dyskwalifikacji naszych pięsciarzy dokonanej przez prezesa gorskiego?Czy ktokolwiek probowal dowiedziec sie na temat zasadności takiej decyzji?Czy jest dochodzenie w sprawie zachowania i moralnego prowadzenia sie prezesa gorskiego podczas trwania Igrzysk Europejskich w Baku?jakie jest stanowisko w tej sprawie Rady trenerow pod pana przewodnictwem?
 Autor komentarza: SzwedowiczSenior
Data: 11-07-2015 10:02:11 
Lutonadam.

Jak delegaci mogli się ustosunkować do dyskwalifikacji naszych pięściarzy skoro nie było na ten temat dyskusji.Poza tym o delegatach i ich stosunku do naszego boksu wyraziłem swoje stanowisko w powyższym sprawozdaniu. Teraz ja się zapytam czy Pan naiwnie wierzy ,że się ktoś tym przejął poza zainteresowanymi stronami. My jako BKS Skorpion Szczecin na pewno odwołamy się od tej decyzji ( jak tylko dotrze do nas pisemna decyzja z uzasadnieniem ) i staniemy w obronie naszego zawodnika. Rada trenerów niestety działa tak jak delegaci na kongres , moją ostatnią próbą jej uruchomienia będą ME w Kołobrzegu gdzie mam zamiar zwołać jej pierwsze walne zgromadzenie.
 
Aby móc komentować, musisz być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem serwisu.